logo_ukr_sinij-scaled

«ЮНІСТЬ НАУКИ-2022»

Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки-2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», яка відбудеться 15-16 червня 2022 року у онлайн форматі.

Тематичні напрями конференції:

Секція 1. Теорія і практика розвитку соціально-економічних систем в умовах становлення інформаційного суспільства.

Секція 2. Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика.

Секція 3. Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.

Секція 4. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту, публічного управління та підприємництва.

– Підсекція: Менеджменту та державної служби.

– Підсекція: Публічного управління та менеджменту організацій.

– Підсекція: Підприємництва і торгівлі.

Секція 5. Соціальні технології: сучасні тенденції сталого розвитку.

Секція 6. Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина.

Секція 7. Актуальні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства.

Секція 8. Глобальний світ: інновації, комунікації, культура.

Секція 9. Маркетингові інструменти формування лояльності споживачів у діджитал-середовищі.

Секція 10. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства.

– Підсекція: Управління персоналом та бізнес-технологій.

– Підсекція: Перспективні напрями розвитку туризму.

– Підсекція: Агрономія та лісове господарство.

Більш детальна інформація наведена в інформаційному листі конференції.

 

CHERNIHIV POLYTECHNIC  NATIONAL UNIVERSITY

 invites to participate in

International Scientific-Practical Conference of Students, PhD Students and Young Scientists

“YOUTH OF SCIENCE – 2022: SOCIO-ECONOMIC AND HUMANITARIAN ASPECTS OF SOCIETY DEVELOPMENT»

in remote format

 15-16 June 2022

Section 1. Theory and practice of development of socio-economic systems in information society.

Section 2. Financial stabilization: main factors, strategy and tactics

Section 3. Improving the methodology and organization of accounting and analytical work.

Section 4. Problems and prospects of management, public administration and entrepreneurship

Subsection: Management and public service

Subsection: Public administration and organizations management

Subsection:  Entrepreneurship and trade

Section 5. Social technologies: current trends in sustainable development.

Section 6. Problems of protection of human and civil rights and freedoms.

Section 7. Current issues of humanitarian development of modern society

Section 8.  Global world: innovations, communications, culture

Section 9. Marketing tools to form consumer loyalty in the digital environment

Section 10. Topical problems of social activities

Subsection:   Personnel management and business technology.

Subsection:  Promising directions of tourism development

Subsection: Agronomy and forestry