НУ «Чернігівська політехніка»

Запрошуємо до участі у конкурсі студентських наукових робіт

Інформаційний лист
про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
у галузі наук «Машинознавство»
Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук на кращу роботу серед студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі «Машинознавство», який, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 09.09.2013 р. №1281 буде проводитись на базі Чернігівського національного технологічного університету за спеціальностями:

 1. матеріалознавство;
 2. машинознавство, системи приводів і деталі машин;
 3. тертя та зношування в машинах;
 4. технологія машинобудування;
 5. динаміка та міцність машин;
 6. діагностика матеріалів і конструкцій.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати на адресу Чернігівського національного технологічного університету кращі студентські наукові роботи (не більше 3), оформлені згідно з Порядком проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за такими вимогами:

 1. до кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи;
 2. прізвища та ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються шифром (не більше двох слів);
 3. в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився);
 4. на Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, список використаної літератури.

До наукової роботи, в разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора, тощо.
Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.
Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

Проведення конкурсу відбудеться за таким планом:

 1. Подача наукових студентських робіт на Конкурс  до 10 лютого 2014 р.

(дата відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем)

 1. Рецензування надісланих робіт та підведення підсумків   лютий 2014 р.
 2. Проведення останнього етапу (очного) у формі науково-практичної конференції     березень 2014 р.

Запрошення для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції будуть надіслані авторам кращих наукових робіт. Якщо претендент на переможця не прийме участь у підсумковій науково-практичній конференції, його робота не може бути нагороджена.

Роботи надсилати за адресою:
Оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузі «Машинознавство»
Чернігівський національний технологічний університет
вул. Шевченка, 95
м. Чернігів
14027

Контактний телефон: 04622-33780  –  заступник голови Огркомітету
Пилипенко Олег Іванович,
e-mail  opilip@ukr.net
–  секретар Волик Віктор Сергійович,
e-mail   v6@ya.ru

 

Огркомітет конкурсу