Перелік документів щодо присвоєння вчених звань

За умови виконання вимог відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Національного університету «Чернігівська політехніка» здобувачу вченого звання потрібно підготувати атестаційні документи для подання на розгляд Вченою радою Університету.

Послідовність підготовки документів атестаційної справи

  1. Проведення здобувачем вченого звання відкритої лекції для здобувачів вищої освіти відповідної спеціальності за умови присутності на ній не менше трьох викладачів кафедри. Проведення відкритої лекції здійснюється відповідно до Положення про оцінювання якості проведення навчальних занять у Національному університеті «Чернігівська політехніка.
  2. Атестація на засіданні кафедрі, де працює здобувач вченого звання. При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри.

На засіданні кафедри дається оцінка навчальній, науковій, методичній, організаційній та виховній роботі здобувача вченого звання, а саме:

  • заслуховується звіт за період роботи на посаді з зазначенням, зокрема, навчальних дисциплін, з яких здобувач є лектором (із зазначенням кількості лекційних годин); дані про наукову роботу, участь у виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі; підготовка кандидатів наук, вказуються дані щодо апробації професійної діяльності; дані про проходження підвищення кваліфікації, стажування тощо;
  • науково-педагогічними працівниками кафедри надається оцінка якості проведення здобувачем лекцій, семінарських і практичних занять;
  • та надається висновок кафедри з результатами голосування щодо присвоєння здобувачу вченого звання. У висновку повинно бути відображено дотримання здобувачем вченого звання академічної доброчесності.

Всі документи оформляються відповідно до переліку та надаються вченому секретарю не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Вченої ради.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА (ДОЦЕНТА), ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Згода на збір та обробку персональних даних 2 прим.
Копія першої сторінки паспорта здобувача вченого звання 2 прим.
Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни здобувачем вченого звання імені) 2 прим.
Копія диплому доктора філософії (кандидата наук) 2 прим.
Копія диплому доктора наук (для вченого звання професора) 2 прим.
Копія атестату доцента (для вченого звання професора) 2 прим.
Список навчально-методичних праць та наукових праць 2 прим.
Копія сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або копії кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь) 2 прим.
Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у закладах вищої освіти, наукових установах (надається відділом кадрів) 2 прим.
Довідка з основного місця роботи, якщо працює за сумісництвом в Університеті, та витяги з наказів про зарахування на посаду доцента, професора та звільнення з зазначених посад за умови роботи за сумісництвом або за договором з погодинною оплатою 2 прим.
Копія трудової книжки, завірена відділом кадрів 2 прим.
Копія сертифіката, свідоцтва, диплома чи іншого документу, що підтверджує навчання, стажування, працю у закладі вищої освіти, науковій установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (як керівник чи виконавець) у проєктах, які фінансуються зазначеними країнами 2 прим.
Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання (за підписом зав.кафедри та секретаря) 1 прим.
Висновок методичної комісії Університету, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін здобувача вченого звання 1 прим.
Звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача 1 прим.
Копії наукових праць, опублікованих після захисту кандидатської або докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (1 стор.; сторінка, де вказано, що це фахове видання; зміст та сама наукова праця) 1 прим.
Особовий листок обліку кадрів, завірений відділом кадрів 1 прим.
Копії дипломів, підготовлених 3 докторів філософії (кандидатів наук) (для здобувачів вченого звання професора, які не присуджено ступінь доктора наук) 2 прим.

Після розгляду Вченою радою питання щодо присвоєння вченого звання здобувачу готується Рішення вченої ради Національного університету «Чернігівська політехніка» щодо присвоєння вченого звання